Tramits

La Llei estableix el règim substantiu per a l’exercici del comerç, la regulació administrativa de les   activitats comercials i la disciplina de les noves tipologies específiques de venda, i s’estructura en cinc   títols, dinou capítols, tretze seccions, cent tres articles, una disposició addicional, una disposició   derogatòria i dos disposicions finals. El títol I l’integren sis capítols i vint-i-un articles i conté   disposicions generals relatives a l’objecte i a l’àmbit d’aplicació subjectiu de la Llei; a la fixació dels   conceptes de comerç i activitat comercial, delimitadors de l’àmbit objectiu, i sobretot, conté en el capítol tercer les disposicions que estableixen els requisits substantius per a l’exercici del comerç, tant   per als andorrans com per als estrangers, que prohibeixen expressament l’exercici del comerç en nom propi però per compte d’un altre que per llei no pot exercir-lo.

En el capítol quart del mateix títol I s’estableix el concepte d’establiment comercial, tant individual com   col·lectiu, i en el capítol cinquè, el règim d’autorització administrativa prèvia per a l’exercici del comerç i   l’obertura d’establiments comercials, i se simplifiquen de forma innovadora els tràmits existents   actualment, mitjançant la creació dels tècnics acreditats pel Govern i establint una autorització   sotmesa al compliment de requisits especials per als grans establiments comercials. Finalment, el   capítol sisè conté el règim aplicable al Registre de Comerç i Indústria, on s’han d’inscriure d’ofici totes   les persones, físiques i jurídiques, que, comptant amb l’autorització administrativa prèvia, exerceixin el   comerç al Principat.   …/… ¿Vol mes informació? Truqui ara a Tel.+376.865.915