Tramits

La Llei estableix el règim substantiu per a l’exercici del comerç, la regulació administrativa de les   activitats comercials i la disciplina de les noves tipologies específiques de venda, i s’estructura en cinc   títols, dinou capítols, tretze seccions, cent tres articles, una disposició addicional, una disposició   derogatòria i dos disposicions finals. El títol I l’integren sis capítols i vint-i-un articles i conté   disposicions generals relatives a l’objecte i a l’àmbit d’aplicació subjectiu de la Llei; a la fixació dels   conceptes de comerç i activitat comercial, delimitadors de l’àmbit objectiu, i sobretot, conté en el capítol tercer les disposicions que estableixen els requisits substantius per a l’exercici del comerç, tant   per als andorrans com per als estrangers, que prohibeixen expressament l’exercici del comerç en nom propi però per compte d’un altre que per llei no pot exercir-lo.

En el capítol quart del mateix títol I s’estableix el concepte d’establiment comercial, tant individual com   col·lectiu, i en el capítol cinquè, el règim d’autorització administrativa prèvia per a l’exercici del comerç i   l’obertura d’establiments comercials, i se simplifiquen de forma innovadora els tràmits existents   actualment, mitjançant la creació dels tècnics acreditats pel Govern i establint una autorització   sotmesa al compliment de requisits especials per als grans establiments comercials. Finalment, el   capítol sisè conté el règim aplicable al Registre de Comerç i Indústria, on s’han d’inscriure d’ofici totes   les persones, físiques i jurídiques, que, comptant amb l’autorització administrativa prèvia, exerceixin el   comerç al Principat.   …/… ¿Vol més informació? Truqui ara a Tel.+376.865.915

Constitució de Societats a Andorra El nostre bufet d'Advocats us assisteix en totes les gestions necessàries en el marc del vostre projecte empresarial a Andorra : constitució de Societats a Andorra, preparació i presentació de projectes d'inversió, obertura de comerç, recerca d'una adreça per a la domiciliació de la Societat a Andorra, i també proporciona un servei de consultes fiscals personalitzades. Si desitgeu establir la vostra residència al Principat, el nostre bufet d'Advocats us proposa de dur a terme les gestions per obtenir el dret de residir a Andorra. Un advocat especialitzat facilita les vostres gestions amb les diferents administracions, agències immobiliàries, bancs andorrans o altres operadors per obtenir l'autorització d'immigració, o bé per obtenir l'autorització de residència i treball (residència activa), o una autorització de residència sense treball.   Interès de la constitució de societats a Andorra El Principat d'Andorra, gràcies al seu sistema tributari privilegiat, un nivell baix de les cotitzacions socials i a un entorn agradable i segur, s'ha convertit en un destí atractiu per a la implantació d'una activitat o per esdevenir resident. Alhora, la recent liberalització de les inversions estrangeres a Andorra, l'entrada en vigor d'una fiscalitat directa sobre les societats i les activitats econòmiques, atractiva, així com la signatura de convenis de no-doble imposició, han permès a l'economia nacional el desenvolupament d'eines econòmiques competitives per optimitzar les possibilitats d'èxit de nous inversors estrangers. Si és del vostre interès desenvolupar una activitat, crear una empresa, constituir una societat a Andorra, implantar una sucursal a Andorra, deslocalitzar la vostra empresa a Andorra o crear una societat offshore i encara no teniu la residència a Andorra, trobareu tot seguit, en unes línies, les principals gestions en les què us podrem assistir:   Demanda d'autorització d'inversió estrangera L'entrada en vigor de la llei del 21 de Juny del 2012 en matèria d'inversió estrangera al Principat d'Andorra, ha permès liberalitzar tots els sectors d'activitat a Andorra, fent que persones físiques o jurídiques no residents puguin externalitzar o implantar la seva activitat a Andorra, a traves d'una empresa de dret andorrà. El desenvolupament d'una activitat a Andorra per a les persones físiques o jurídiques no-residents, quan la inversió estrangera és superior al 10% de les participacions socials o accions d'una societat andorrana, requereix l'obtenció d'una autorització d'inversió estrangera prèvia. El nostre bufet d'advocats a Andorra presta l'assistència jurídica necessària als no-residents per a l'obtenció d'aquesta autorització d'inversió estrangera prèvia a  l'adquisició d'accions o participacions de la societat.   Constitució d'una societat a Andorra o compra-venda d'una societat andorrana El nostre bufet d'advocats us ajuda en tots els tràmits legals necessaris per a la constitució d'una societat a Andorra o per la compra-venda d'accions o participacions d'una societat andorrana ja existent, sigueu resident a Andorra o no. Aleix avocats & BP economistes us proposa un assessorament jurídic, comptable i fiscal personalitzat pel vostre projecte de creació d'empresa. Qualsevol nou empresari, o empresari amb experiència ha de ser assistit i assessorat al moment de la creació de la estructura de la seva empresa, sigui per la recerca de la denominació social, l'elaboració dels estatuts, però també per determinar el sistema de declaració d'impostos a escollir o per la posta en funcionament de la comptabilitat. Els nostres advocats i assessors poden treballar conjuntament sobre el vostre projecte. Una vegada el vostre projecte definit, preparem l'expedient necessari per a constituir una societat a Andorra ( o per la compra de parts socials d'una societat existent) i presentem el vostre expedient a l'administració andorrana pertinent. El nostre bufet també us assisteix per obrir comptes bancaris per la societat en constitució. També us ajudem en les gestions necessàries davant d'un Notari a Andorra per tal de protocol·litzar els estatuts de la societat, la inversió estrangera duta a terme, així com el desemborsament del capital requerit. Finalment, us ajudem a l'hora d'inscriure la societat constituïda al Registre de Societats del Principat.   Altres inscripcions i declaracions El nostre bufet també us assisteix per dur a terme els tràmits necessaris per obtenir la inscripció d'una societat o d'una persona física resident, al Registre de comerç d'Andorra, prop de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, de l'administració fiscal, etc... Els nostres advocats i assessors també us ajuden a l'hora de preparar i presentar les declaracions d'impostos a Andorra, sigui de les societats domiciliades en el territori o  de les persones que tenen un comerç a Andorra.   El seguiment jurídic de la vostra empresa a Andorra El nostre bufet d'advocats també ofereix serveis legals per a la tinença dels llibres obligatoris i la preparació de les juntes generals ordinàries o extra-ordinàries de la vostra societat a Andorra. Efectivament, sigui durant la creació de la vostra empresa a Andorra o bé durant els nombrosos canvis que poden ocórrer a la vostra empresa durant la seva existència: (canvis de domicili social, obertura de nous establiments, operacions en el capital social, canvis de direcció, de denominació social, o canvi de forma societària), les decisions de modificacions socials han de ser adoptades a través de juntes ordinàries o extra-ordinàries, segons el cas. Aquestes decisions s'han d'inscriure en els llibres d'actes, la tinença dels quals és obligatòria, i requeriran, en certes circumstàncies, modificacions dels estatuts de la Societat. També podem assistir-vos durant les reunions previstes per celebrar les juntes generals d'accionistes. Els nostres advocats també us ajuden en la negociació i redacció de contractes dret civil, comercial o laboral. El nostre despatx assessora igualment les empreses andorranes en diferents branques del dret, i ofereix a les societats o empreses domiciliades al Principat d'Andorra, contractes de subscripció de serveis legals anuals, personalitzats.   Dissolució, liquidació de societats i procediments de suspensió de pagaments o fallida Les causes de cessament de l'activitat poden ser diverses i variades Si necessiteu iniciar un procés de dissolució d'una societat andorrana, el nostre bufet d'advocats us pot ajudar en els diferents passos necessaris. Si la societat presenta deutes o que l'actiu disponible no pot cobrir el passiu degut, no podreu dissoldre directament la societat. Aleshores, podrem ajudar-vos en els tràmits de liquidació de la societat a través d'un procediment de suspensió de pagaments o de fallida. Constitució de Societats a Andorra El nostre bufet d'Advocats us assisteix en totes les gestions necessàries en el marc del vostre projecte empresarial a Andorra : constitució de Societats a Andorra, preparació i presentació de projectes d'inversió, obertura de comerç, recerca d'una adreça per a la domiciliació de la Societat a Andorra, i també proporciona un servei de consultes fiscals personalitzades. Si desitgeu establir la vostra residència al Principat, el nostre bufet d'Advocats us proposa de dur a terme les gestions per obtenir el dret de residir a Andorra. Un advocat especialitzat facilita les vostres gestions amb les diferents administracions, agències immobiliàries, bancs andorrans o altres operadors per obtenir l'autorització d'immigració, o bé per obtenir l'autorització de residència i treball (residència activa), o una autorització de residència sense treball.   Interès de la constitució de societats a Andorra El Principat d'Andorra, gràcies al seu sistema tributari privilegiat, un nivell baix de les cotitzacions socials i a un entorn agradable i segur, s'ha convertit en un destí atractiu per a la implantació d'una activitat o per esdevenir resident. Alhora, la recent liberalització de les inversions estrangeres a Andorra, l'entrada en vigor d'una fiscalitat directa sobre les societats i les activitats econòmiques, atractiva, així com la signatura de convenis de no-doble imposició, han permès a l'economia nacional el desenvolupament d'eines econòmiques competitives per optimitzar les possibilitats d'èxit de nous inversors estrangers. Si és del vostre interès desenvolupar una activitat, crear una empresa, constituir una societat a Andorra, implantar una sucursal a Andorra, deslocalitzar la vostra empresa a Andorra o crear una societat offshore i encara no teniu la residència a Andorra, trobareu tot seguit, en unes línies, les principals gestions en les què us podrem assistir:   Demanda d'autorització d'inversió estrangera L'entrada en vigor de la llei del 21 de Juny del 2012 en matèria d'inversió estrangera al Principat d'Andorra, ha permès liberalitzar tots els sectors d'activitat a Andorra, fent que persones físiques o jurídiques no residents puguin externalitzar o implantar la seva activitat a Andorra, a traves d'una empresa de dret andorrà. El desenvolupament d'una activitat a Andorra per a les persones físiques o jurídiques no-residents, quan la inversió estrangera és superior al 10% de les participacions socials o accions d'una societat andorrana, requereix l'obtenció d'una autorització d'inversió estrangera prèvia. El nostre bufet d'advocats a Andorra presta l'assistència jurídica necessària als no-residents per a l'obtenció d'aquesta autorització d'inversió estrangera prèvia a  l'adquisició d'accions o participacions de la societat.   Constitució d'una societat a Andorra o compra-venda d'una societat andorrana El nostre bufet d'advocats us ajuda en tots els tràmits legals necessaris per a la constitució d'una societat a Andorra o per la compra-venda d'accions o participacions d'una societat andorrana ja existent, sigueu resident a Andorra o no. Aleix avocats & BP economistes us proposa un assessorament jurídic, comptable i fiscal personalitzat pel vostre projecte de creació d'empresa. Qualsevol nou empresari, o empresari amb experiència ha de ser assistit i assessorat al moment de la creació de la estructura de la seva empresa, sigui per la recerca de la denominació social, l'elaboració dels estatuts, però també per determinar el sistema de declaració d'impostos a escollir o per la posta en funcionament de la comptabilitat. Els nostres advocats i assessors poden treballar conjuntament sobre el vostre projecte. Una vegada el vostre projecte definit, preparem l'expedient necessari per a constituir una societat a Andorra ( o per la compra de parts socials d'una societat existent) i presentem el vostre expedient a l'administració andorrana pertinent. El nostre bufet també us assisteix per obrir comptes bancaris per la societat en constitució. També us ajudem en les gestions necessàries davant d'un Notari a Andorra per tal de protocol·litzar els estatuts de la societat, la inversió estrangera duta a terme, així com el desemborsament del capital requerit. Finalment, us ajudem a l'hora d'inscriure la societat constituïda al Registre de Societats del Principat.   Altres inscripcions i declaracions El nostre bufet també us assisteix per dur a terme els tràmits necessaris per obtenir la inscripció d'una societat o d'una persona física resident, al Registre de comerç d'Andorra, prop de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, de l'administració fiscal, etc... Els nostres advocats i assessors també us ajuden a l'hora de preparar i presentar les declaracions d'impostos a Andorra, sigui de les societats domiciliades en el territori o  de les persones que tenen un comerç a Andorra.   El seguiment jurídic de la vostra empresa a Andorra El nostre bufet d'advocats també ofereix serveis legals per a la tinença dels llibres obligatoris i la preparació de les juntes generals ordinàries o extra-ordinàries de la vostra societat a Andorra. Efectivament, sigui durant la creació de la vostra empresa a Andorra o bé durant els nombrosos canvis que poden ocórrer a la vostra empresa durant la seva existència: (canvis de domicili social, obertura de nous establiments, operacions en el capital social, canvis de direcció, de denominació social, o canvi de forma societària), les decisions de modificacions socials han de ser adoptades a través de juntes ordinàries o extra-ordinàries, segons el cas. Aquestes decisions s'han d'inscriure en els llibres d'actes, la tinença dels quals és obligatòria, i requeriran, en certes circumstàncies, modificacions dels estatuts de la Societat. També podem assistir-vos durant les reunions previstes per celebrar les juntes generals d'accionistes. Els nostres advocats també us ajuden en la negociació i redacció de contractes dret civil, comercial o laboral. El nostre despatx assessora igualment les empreses andorranes en diferents branques del dret, i ofereix a les societats o empreses domiciliades al Principat d'Andorra, contractes de subscripció de serveis legals anuals, personalitzats.   Dissolució, liquidació de societats i procediments de suspensió de pagaments o fallida Les causes de cessament de l'activitat poden ser diverses i variades Si necessiteu iniciar un procés de dissolució d'una societat andorrana, el nostre bufet d'advocats us pot ajudar en els diferents passos necessaris. Si la societat presenta deutes o que l'actiu disponible no pot cobrir el passiu degut, no podreu dissoldre directament la societat. Aleshores, podrem ajudar-vos en els tràmits de liquidació de la societat a través d'un procediment de suspensió de pagaments o de fallida.