Residències Passives

El Consell de ministres, ha aprovat a proposta del ministre de l’Interior el projecte de llei de la Llei qualificada d’Immigració.

La reforma té com a objectiu fonamental, a més d’introduir alguns canvis en el règim de residències passives, que ara s’anomenaran residències sense activitat lucrativa, regular noves tipologies de residències passives.

Així, es recullen dos nous supòsits destinats a afavorir l’arribada de professionals que puguin desenvolupar des d’Andorra activitats amb projecció internacional o amb una tasca catalogada d’interès científic, cultural i esportiu.

També s’han revisat els criteris destinats a l’obtenció d’una residència sense activitat lucrativa, el que es coneix fins ara com a una residència passiva. La nova regulació exigeix que els sol·licitants duguin a terme inversions en actius, siguin mobles o immobles, situats a Andorra per un import mínim de 400.000 euros, 50.000 dels quals han de col·locar-se obligatòriament en un dipòsit no remunerat a l’Institut Andorrà de Finances (AFA Autoritat Financera Andorrana) . Fins ara, el requisit que s’exigia era únicament un dipòsit a l’AFA Autoritat Financera Andorrana per un import de 50.000 euros. La nova exigència permet, segons l’exposició de motius del projecte de llei, constatar “una vertadera i decidida vocació de vinculació permanent amb el país” i és similar a la que apliquen altres jurisdiccions internacionals.

En el cas dels professionals amb projecció internacional, la concessió d’una autorització anirà vinculada a la viabilitat econòmica i la generació de recursos del projecte que pretén iniciar, que l’activitat professional que desenvolupa sigui d’interès per a l’economia andorrana i que els serveis prestats tinguin bàsicament com a destinataris persones o entitats no residents al Principat d’Andorra.

El requisit econòmic se cenyeix a un dipòsit a l’AFA Autoritat Financera Andorrana per valor de 50.000 euros. Una filosofia similar és la que s’aplica a les residències per raons d’interès científic, cultural i esportiu, on es tindrà en compte el reconeixement i projecció internacional en aquests àmbits i que la seva activitat estigui majoritàriament dirigida cap a l’estranger a més de l’exigència del dipòsit de 50.000 euros a l’AFA Autoritat Financera Andorrana.

El projecte de llei també redueix els terminis de residència efectiva a Andorra dels 183 dies anuals que marca la llei vigent fins al 90 dies, tant per als residents sense activitat lucrativa com per als residents per raons de caràcter científic, cultural i esportiu, i per als professionals amb projecció internacional. L’altre gran objectiu de la reforma legal és la d’agrupar en una única llei tot el règim jurídic de la immigració en territori andorrà, incloent-hi les residències sense activitat lucrativa, regulades amb anterioritat en una llei específica.

(AFA Autoritat Financera Andorrana)

INFORMACIÓ de la plana web de GOVERN.AD

http://www.govern.ad/index.php?option=com_k2&view=item&id=3451:el-govern-impulsa-un-nou-marc-normatiu-per-a-les-resid%E8ncies-passives&Itemid=26